A Secret Weapon For ภาวะเศรษฐกิจไทย

ความสำคัญของเสถียรภาพระบบการเงิน บทบาทธนาคารกลางในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน การประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินของ ธปท.

นโยบายการใช้คุกกี้

การวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์

↑ โทรคมนาคมและการค้าบริการกำลังกำเนิดเป็นศูนย์กลางการขยายอุตสาหกรรมและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ↑

วัยเด็ก วัยเริ่มต้นทำงาน วัยสร้างครอบครัว วัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะวัยไหน ๆ คุณก็สามารถเริ่มต้นการบริหารจัดการเงินของคุณได้

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินของไทย การกําหนดนโยบายสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงิน แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน

รวมถึงกรอบการใช้ประโยชน์และจัดการข้อมูลของ ธปท. และข้อมูลที่เผยแพร่แก่องค์กรภายนอกระหว่างประเทศ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากหมวดพลังงาน ตามมาตรการลดราคาน้ำมันเบนซินของภาครัฐ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจากผลของฐานสูงในปีก่อน แม้ระดับราคาอาหารในหมวดพื้นฐานจะยังปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ด้านตลาดแรงงานทรงตัวจากเดือนก่อน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากทั้งดุลการค้า และดุลบริการ รายได้ และเงินโอน ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ.

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับภาวะหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามหมวดบริการและสินค้าไม่คงทนเป็นสำคัญ ทั้งการใช้จ่ายในหมวดโรงแรมและภัตตาคาร และหมวดขนส่งผู้โดยสาร และยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากช่วงวันหยุดยาว ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจไทย ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับดีขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงบ้างจากความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล

ความสำคัญของเสถียรภาพระบบการเงิน บทบาทธนาคารกลางในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน การประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินของ ธปท.

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงชีวิต

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *